Drukuj
 1. Post?powanie o udzielenie zamówienia o warto?ci nieprzekraczaj?cej w z?otych równowarto?ci 60 000 euro prowadzone na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pó?n. zm.).
  Adm 216-13-06
  Przedmiot zamówienia : dostawa artyku?ów biurowych

  CPV: 30.19.20.00-1,22.80.00.00-8, 25.24.10.00-2, 25.24.71.00-5, 28.52.22.00-9, 21.12.56.92-2, 30.12.51.00.
  Zamówienia udzielono firmie ERA CLASSIC, z siedzib? w Warszawie, ul. Dzwonkowa 46, która z?o?y?a najkorzystniejsz? ofert? o najni?szej cenie.


 2. Post?powanie o udzielenie zamówienia o warto?ci nieprzekraczaj?cej w z?otych równowarto?ci 60 000 euro prowadzone na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pó?n. zm.).
  Adm 216-12-06
  Przedmiot zamówienia : dostawa ?rodków czysto?ci

  CPV: 24500000-9, 21221000-8
  Zamówienia udzielono firmie SEMEN Jaros?aw Semeniuk, z siedzib? w Pruszkowie, ul. Paproci 3, która z?o?y?a najkorzystniejsz? ofert? o najni?szej cenie.


 3. Post?powanie o udzielenie zamówienia o warto?ci nieprzekraczaj?cej w z?otych równowarto?ci 60 000 euro prowadzone na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pó?n. zm.).
  KR 216-7-06
  Przedmiot zamówienia :
  serwisowanie i naprawa kopiarek oraz dostawa tonerów

  CPV: 50313000-2, 30125000-1
  oferty cz??ciowe
  • 1) Zadanie I - MITA – 4 szt.
  • 2) Zadanie II - TOCHIBA – 2 szt.
  • 3) Zadanie III - UTAX – 2 szt..
  • 4) Zadanie IV - CANON – 1 szt.
  • 5) Zadanie V - RICOH – 1 szt.
  Zamówienia, odpowiednio dla Zadania, udzielono firmie, która z?o?y?a najkorzystniejsz? ofert? o najni?szej cenie,:

  • Zadanie I
   P.H.U. PROKSER, ul. Zgrupowania ?mija 17A lok 28, 01-875 Warszawa

  • Zadanie II
   TOSHIBA TEC POLAND S.A. ul. Mi?a 2, 00-180 Warszawa

  • Zadanie III
   COPY-TEL Sp. z o.o. ul. Jan Olbrachta 35, 01-373 Warszawa

  • Zadanie IV
   Post?powanie uniewa?nionie
   Uzasadnienie prawne:
   Art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29.01.2004 r Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z pó?n. zm.) – zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia je?eli nie z?o?ono ?adnej oferty nie podlegaj?cej odrzuceniu.
   Uzasadnienie formalne:
   W wyznaczonym terminie w przedmiotowym post?powaniu wp?yn??a jedna oferta, która zosta?a odrzucona.

  • Zadanie V
   P.H.U. PROKSER, ul. Zgrupowania ?mija 17A lok 28, 01-875 Warszawa