Drukuj

Warszawa 25.05.2007 r.

OG?OSZENIE  O  WYNIKU  POST?POWANIA

 Dotyczy sprawy: 216-1/UE-06

Post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego, o warto?ci przekraczaj?cej wyra?on? w z?otych równowarto?? 211 000 euro,  prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego, zgodnie z art. 60b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z pó?n. zm.) zwanej dalej Ustaw?  Pzp.

Og?oszenie o zamówieniu zosta?o przes?ane 04.10.2006 r. i opublikowane 06.10.2006 r. w Dzienniku Urz?dowym Wspólnot Europejskich, 05.10.2006 r. zamieszczone na stronie internetowej Zamawiaj?cego oraz w siedzibie Zamawiaj?cego w miejscu publicznie dost?pnym.

 Przedmiot zamówienia

 Budowa platformy elektronicznej Mazowieckiego Systemu Bibliotecznego (MSIB)

 
Zamawiaj?cy, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka G?ówna Województwa Mazowieckiego informuje, i? w przedmiotowym post?powaniu zamówienia udzielono  Wykonawcy, który z?o?y? najkorzystniejsz? ofert?, to jest firmie ComArch Spó?ka Akcyjna, z siedzib? w Krakowie, Al. Jana Paw?a II 39a. 

W IMIENIU ZAMAWIAJ¡CEGO

DYREKTOR

MICHA? STR¡K