Drukuj

 
 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POST?POWANIA
Dotyczy sprawy:    Autom. 216-2-07
Post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie zapytania o cen?, o warto?ci nieprzekraczaj?cej wyra?onej w z?otych równowarto?ci 211 000 euro.
Post?powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie? publicznych, tekst jednolity z dnia 21.08.2006 r. (Dz.U. 2006 Nr 164, poz. 1163 ze zm.), w oparciu o art. 70 tej ustawy.

Przedmiot zamówienia:    
Dostawa nast?puj?cego sprz?tu:
1)    24 zestawy komputerowe
2)    1 komputer przeno?ny (notebook)  
3)    2 monitory  
4)    8 routerów  
5)    8 laserowych czytników kodów kreskowych  
6)    2 skanery  
7)    2 drukarki do etykiet (druk termiczny i termotransferowy)
8)    3 drukarki laserowe monochromatyczne
9)    1 drukarka laserowa kolor A4  
10)    2 drukarki laserowe kolor A3   
 CPV:       30.23.10.00-7, 30.23.12.00-9, 30.21.61.10-0

Zamawiaj?cy, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka G?ówna Województwa Mazowieckiego informuje, i? w przedmiotowym post?powaniu, w dniu 11.07.2007 r. oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy:
EMMA-PC Technologie Komputerowe Spó?ka Jawna, M. He?ka K. Maciejewski, z siedzib? w Warszawie, ul. Domaniewska 22a. Cena realizacji zamówienia: 100 337,68 z?.  
TEC POLSKA Sp. z o.o., z siedziba w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162. Cena realizacji zamówienia: 131 775,86 z?.
Za najkorzystniejsz? ofert? z najni?sz? cen? uznano ofert? firmy EMMA-PC Technologie Komputerowe Spó?ka Jawna.
                                                                                                             KORDYNATOR
                                                                                                                                                  ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH
                                                                                                                                                             Agnieszka Pytlak