Drukuj
BIBLIOTEKA PUBLICZNA M.ST.WARSZAWY
Biblioteka G?ówna Województwa Mazowieckiego
THE WARSAW PUBLIC LIBRARY
The Central Library of Masovia Province

KOSZYKOWA 26/28, DYREKTOR TEL.621-78-52, FAX; 621-19-68, ADRES POCZTOWY: 00-950 WARSZAWA, SKRYTKA NR 365,
E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
.
Warszawa 06.09.2007 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POST?POWANIA

Dotyczy sprawy: Adm. 216-4-07
Post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o warto?ci nieprzekraczaj?cej wyra?onej w z?otych równowarto?ci 211 000 euro.
Post?powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie? publicznych, tekst jednolity z dnia 21.08.2006 r. (Dz.U. 2006 Nr 164, poz. 1163 ze zm.).

Przedmiot zamówienia:

A Przebudowa sieci komputerowej w budynkach Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy –
Biblioteki G?ównej Województwa Mazowieckiego, przy ul. Koszykowej 26/28, to jest
wykonanie po??cze? wyrównawczych dla poszczególnych rozdzielnic komputerowych oraz
monta? nowych instalacji odbiorczych
CPV 45.31.43.20-0
B Monta? WLZ (Wewn?trznej Linii Zasilaj?cej) w budynku magazynowym pomi?dzy
rozdzielni? g?ówn? znajduj?c? si? w piwnicy, a rozdzielniami pi?trowymi znajduj?cymi
si? na parterze i trzecim pi?trze.
CPV 45.31.11.00-1
C Pomiary instalacji elektrycznej w budynkach: ul. Koszykowa 26/28 ( „Plomby”, oficyn,
magazynu), ul. Su?kowskiego 26 – Oddzia? , ul. Chmielna 20 - Archiwum
CPV 50.71.10.00-2

Zamawiaj?cy, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka G?ówna Województwa Mazowieckiego informuje, i? w przedmiotowym post?powaniu, najkorzystniejsz? ofert? z?o?y?a firma GLOBAL Sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie , ul Andersa 13, z cen? realizacji zamówienia brutto 93 201,97 z?.

Uzasadnienie wyboru

Najkorzystniejsza oferta przedstawia najni?sz? cen?, w ocenie ofert zastosowano kryterium:
cena realizacji zamówienia - 100%
W wyznaczonym terminie wp?yn??y oferty:
Oferta nr 1
firma TEL-SAM PRZEDSI?BIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W?adys?aw Samborski, z siedzib? w Warszawie, ul. ?wirki i Wigury 57 m 2
Cena 88 761,18 z?

Oferta nr 2
firma INSTALATOTORSTWO ELEKTRYCZNE Robert Skrzypczy?ski, z siedzib? w Czosnowie, ul. D?uga 119, Kozu? Polski
Cena 86 073,98 z?

Oferta nr 3
firma ELEKTROINSTAL Jaros?aw Wojtkowski, z siedzib? w Koby?ce, ul. Du?ska 2
Cena 109 798,78 z?
Oferta nr 4
firma GLOBAL Sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie , ul Andersa 13,
Cena 93 201,97 z?.

Oferta nr 5
firma WARSZAWSKIE PRZEDSI?BIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH z siedzib? w Warszawie, ul. Zabraniecka 8
Cena 120 609,27 z?


Zgodnie z art. 180 ustawy z 29.01.2004 r Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z pó?n. zm.) od decyzji Zamawiaj?cego przys?uguje protest, który mo?e by? wniesiony w ci?gu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powzi?? lub móg? powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? wniesienia protestu.
Protest uwa?a si? za wniesiony z chwil?, gdy dotar? on do Zamawiaj?cego w taki sposób, ?e móg? on zapozna? si? z jego tre?ci?. Zamawiaj?cy dopuszcza wniesienie protestu za pomoc? faksu, przy czym niezw?ocznie potwierdza fakt otrzymania stosownego pisma.


KOORDYNATOR
ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH

AGNIESZKA PYTLAK