Drukuj

Warszawa 04.03.2008r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy sprawy:    Adm. 216-1-08

Post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie zapytania o cen?, o warto?ci nieprzekraczaj?cej wyra?onej w z?otych równowarto?ci 206 000 euro na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie? publicznych, tekst jednolity z dnia 29.11.2007 r. (Dz. U. 2007 Nr 223 poz. 1655)

Przedmiot zamówienia:

¦wiadczenie sta?ej, bezpo?redniej ochrony fizycznej ludzi i mienia oraz konwojowanie warto?ci pieni??nych i monitorowanie sygna?ów z lokalnego systemu alarmowego.

Zamawiaj?cy, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka G?ówna Województwa Mazowieckiego informuje, i? w przedmiotowym post?powaniu, najkorzystniejsz? ofert? z?o?y?a US?UGOWA SPÓ?DZIELNIA UNIWERSUM z siedzib? w Warszawie,  ul. Kasprzaka 24,  z cen? realizacji zamówienia 616 196,60 z?.

Uzasadnienie wyboru

Najkorzystniejsza oferta przedstawia najni?sz? cen?,  w ocenie ofert zastosowano  kryterium:    cena - 100%

 W wyznaczonym terminie wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

Oferta nr 1 SOLID SECURITY Sp. z o.o.
                  ul. Post?pu 17, 02-676 Warszawa                                                               

 oferta na kwot? 808 908,80 z? brutto                        oferta otrzyma?a 76,18 pkt

Oferta nr 2 US?UGOWA SPÓ?DZIELNIA „UNIWERSUM”
        ul. Kasprzaka 24, 01-211 Warszawa

oferta na kwot? 616 196,60 z? brutto                        oferta otrzyma?a 100 pkt

Oferta nr 3 Konsorcjum Group 4 Securicor
                     ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

oferta na kwot? 710 528,00 z?  brutto                       oferta otrzyma?a 86,72 pkt

Oferta nr 4 AGENCJA OCHRONY MIENIA „AROMIG”  Sp. z o.o.
                     ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa                                                                

oferta na kwot? 812 696,90 z? brutto                        oferta otrzyma?a 75,82 pkt

 

                                                                                                                                                                              

KOORDYNATOR ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH
AGNIESZKA PYTLAK