Drukuj 

Warszawa 09.11.2010r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy sprawy: GOSP. 216-5-10 Numer og?oszenia w BZP 302399-2010

Post?powanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o warto?ci nie przekraczaj?cej wyra?onej w z?otych równowarto?ci 193 000 euro, na zasadach okre?lonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie? publicznych ( t.j. Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm. ) zwanej dalej Ustaw? Pzp.

Przedmiot zamówienia:
wymiana czujek w systemie SAP, konserwacja i utrzymanie w stanie sprawno?ci eksploatacyjnej systemów SAP i DSO oraz SUG (Sta?e Urz?dzenia Ga?nicze)

1. Zamawiaj?cy informuje, i? w przedmiotowym post?powaniu najkorzystniejsz? ofert? z?o?y? Wykonawca - CENTRUM DOZORU SYSTEMÓW PO?AROWYCH Sp. z o.o. z siedzib? w Ostro??ce, ul. Gorbatowa 13 z cen? realizacji zamówienia 108 170,52 z? brutto.
2. W post?powaniu zastosowano kryterium cena-100%.
3. Oceny ofert dokona?a Komisja Przetargowa
4. Oferty z?o?y?o trzech Wykonawców:
HORPOL S.A
Stara Iwiczna
ul. Nowa 23
05-500 Piaseczno
oferta na kwot? 153 568,81 z? brutto liczba otrzymanych punktów 0

ZISP Budotechnika Sp. j.
ul. Wyszogrodzka 6 lok. 14
03-337 Warszawa
oferta na kwot? 110 880,92 z? brutto liczba otrzymanych punktów 292,68 (3 x 97,56)

CENTRUM DOZORU SYSTEMÓW PO?AROWYCH Sp. z o.o.
ul. Gorbatowa 13
07-410 Ostro??ka
oferta na kwot? 108 170,52 z? brutto liczba otrzymanych punktów 300 (3 x 100)

5. Wykluczono jednego Wykonawc?, którego oferta zgodnie z art. 24 ust 4 zosta?a odrzucona:


HORPOL S.A Stara Iwiczna ul. Nowa 23 05-500 Piaseczno

Uzasadnienie prawne:
Art. 24, ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówie? publicznych: z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si? równie? Wykonawców, którzy nie wykazali spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu.
Art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówie? publicznych Ofert? Wykonawcy wykluczonego uznaje si? za odrzucon?.
Uzasadnienie faktyczne:
Po sprawdzeniu oferty z?o?onej przez Pa?stwa firm? w wyznaczonym terminie, w przedmiotowym post?powaniu, stwierdzono brak:
1) dokumentów (np. referencji) potwierdzaj?cych, ?e us?ugi wymienione w do??czonym do oferty WYKAZIE WYKONANYCH ZAMÓWIEÑ zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie. Obowi?zek przedstawienia takich dokumentów Zamawiaj?cy okre?li? w SIWZ, w Rozdziale III, pkt 1 ppkt 3)
2) zobowi?zania podmiotu trzeciego (podmiotów) do oddania Wykonawcy do dyspozycji wymienionych osób. W ofercie, w za??czniku WYKAZ OSÓB, wymieniono dwie osoby pozostaj?ce w dyspozycji podmiotu trzeciego, a przewidziane do realizacji zamówienia. Obowi?zek przedstawienia takiego dokumentu Zamawiaj?cy okre?li? w SIWZ, w Rozdziale III pkt 4.

Zamawiaj?cy wezwa?, zgodnie z art. 26 ust 3, do uzupe?nienia wymienionych dokumentów, jednak Wykonawca w wyznaczonym terminie ich nie dostarczy?.
Brak dokumentów potwierdzaj?cych spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu powoduje wykluczenie Wykonawcy z tego post?powania.
Zgodnie z Prawem zamówie? publicznych Zamawiaj?cy odrzuca ofert? Wykonawcy, wykluczonego z udzia?u w post?powaniu.


Umowa z wybranym Wykonawc? mo?e zosta? zawarta w terminie nie krótszym ni? 5 dni od dnia przes?ania niniejszego zawiadomienia.

WICEDYREKTOR
Jacek Niemir