Drukuj

 

 


Warszawa 13.12.2010r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy sprawy: GOSP. 216-6-10 Numer ogłoszenia w BZP 330025-2010

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 193 000 euro, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm. ) zwanej dalej Ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia:
Świadczenie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej ludzi i mienia, konwojowanie wartości pieniężnych i monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego oraz obsługa trzech szatni bibliotecznych

1. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca - WOHL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wierchów 20 z ceną realizacji zamówienia 377 061,98 zł brutto.
2. W postępowaniu zastosowano kryterium cena-100%.
3. Oceny ofert dokonała trzyosobowa Komisja Przetargowa.
4. Ośmiu Wykonawców złożyło oferty, które otrzymały następującą punktację:

1) Agencja Ochrony „KOWALCZYK” Sp. z o.o.
ul. Tuwima 1 05-300 Mińsk Mazowiecki liczba otrzymanych punktów 215,70 (3 x 71,90)

2) AGENCJA OCHRONY „OMEGA” Sp. z o.o.
ul. Czerska 22a 03-902 Warszawa liczba otrzymanych punktów 243,78 (3 x 81,26)
3) AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA „MATPOL” Sp. z o.o.
ul. Dominikańska 33 02-738 Warszawa liczba otrzymanych punktów 231,66 (3 x 77,22)

4) SOLID SECURITY
ul. Postępu 17 02-676 Warszawa liczba otrzymanych punktów 208,59 (3 x 69,53)

5) WOHL Sp. z o.o.
ul. Wierchów 20 04-653 Warszawa liczba otrzymanych punktów 300 (3 x 100)

6) Agencja Ochrony „VEGA” SECURITY Sp. j.
ul. Augustówka 24 02-981 Warszawa liczba otrzymanych punktów 124,56 (3 x 41,52)

7) USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA „UNIWERSUM”
ul. Kasprzaka 24 01-211 Warszawa liczba otrzymanych punktów 202,50 (3 x 67,50)

8) Agencja Ochrony Osób i Mienia „WIKING” Sp. z o.o.
ul. Strażacka 96 04-455 Warszawa liczba otrzymanych punktów 0

5. Wykluczono jednego Wykonawcę, którego oferta zgodnie z art. 24 ust 4 została odrzucona:
Agencja Ochrony Osób i Mienia „WIKING” Sp. z o.o. ul. Stra?acka 96 04-455 Warszawa

Uzasadnienie prawne:
Art. 24, ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Uzasadnienie faktyczne:
Po sprawdzeniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu, stwierdzono brak zobowiązania podmiotu trzeciego (podmiotów) do oddania Wykonawcy do dyspozycji potencjału technicznego. W ofercie w załączniku POTENCJAŁ TECHNICZNY-WYKAZ NARZĘDZI, wymieniono przewidziany do realizacji zamówienia potencjał pozostający w dyspozycji podmiotu trzeciego. Zgodnie z art. 26 2b Ustawy Pzp oraz stosownie do zapisu umieszczonego w SIWZ, w Rozdziale III pkt 4, wykonawca w wymienionej sytuacji miał obowiązek przedstawienia w swojej ofercie dokumentu wystawionego przez podmiot trzeci (np. oświadczenia czy zobowiązania) o udostępnieniu potencjału technicznego na czas realizacji zamówienia.
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust 3 wezwał do uzupełnienia brakującego dokumentu jednak wykonawca w wyznaczonym terminie tego nie zrobił.
Brak dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu powoduje wykluczenie Wykonawcy z tego postępowania.
Zgodnie z Prawem zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, wykluczonego z udziału w postępowaniu
Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

KOORDYNATOR
ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH
AGNIESZKA PYTLAK