Drukuj

 

 

Warszawa 16.12.2010r.

PONOWNE
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy sprawy: GOSP. 216-6-10 Numer og?oszenia w BZP 330025-2010

Post?powanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o warto?ci nie przekraczaj?cej wyra?onej w z?otych równowarto?ci 193 000 euro, na zasadach okre?lonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie? publicznych ( t.j. Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm. ) zwanej dalej Ustaw? Pzp.
Przedmiot zamówienia:
?wiadczenie sta?ej, bezpo?redniej ochrony fizycznej ludzi i mienia, konwojowanie warto?ci pieni??nych i monitorowanie sygna?ów z lokalnego systemu alarmowego oraz obs?uga trzech szatni bibliotecznych

W zwi?zku z odst?pieniem od podpisania umowy przez Wykonawc? wybranego w przedmiotowym post?powaniu, to jest firm? WOHL Sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie ul. Wierchów 20, Zamawiaj?cy zgodnie z zapisem art. 94 ust. 3 Ustawy pzp, wybiera ofert? najkorzystniejsz? spo?ród pozosta?ych.
Kolejn? jest oferta firmy AGENCJA OCHRONY „OMEGA” Sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie ul. Czerska 22a, z cen? brutto 464 025,25 z?.
Poniewa? wymieniona cena przewy?sza kwot?, któr? Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia, Zamawiaj?cy korzystaj?c z mo?liwo?ci jakie daje zapis art. 93 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp zwi?kszy? t? kwot? do wysoko?ci ceny najkorzystniejszej oferty.
Umowa z wybranym Wykonawc? mo?e zosta? zawarta w terminie nie krótszym ni? 5 dni od dnia przes?ania niniejszego zawiadomienia.


KOORDYNATOR
ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH
AGNIESZKA PYTLAK