Drukuj

 

 

Warszawa 7.02.2011 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy sprawy: GOSP. 216-1-11

Post?powanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania o cen? o warto?ci nie przekraczaj?cej wyra?onej w z?otych równowarto?ci 193 000 euro, na zasadach okre?lonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie? publicznych ( t.j. Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm. ) zwanej dalej Ustaw? Pzp.

Przedmiot zamówienia: dostawa artyku?ów biurowych w 2011 r.
Zamawiaj?cy informuje, i? w przedmiotowym post?powaniu najkorzystniejsz? ofert? z?o?y? Wykonawca PAPIEROZBYT Duralewski i Kania Sp. J. z siedzib? w Warszawie, ul. Marywilska 44, z cen? realizacji zamówienia 80 250,00 z? brutto.
1. W post?powaniu zastosowano kryterium cena-100%.
2. Oceny ofert dokona?a Komisja Przetargowa
3. Zapytanie skierowano do 8 Wykonawców, oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy:
JOKA Cezary Cieszkowski
ul. Sienkiewicza 37
05-820 Piastów
oferta na kwot? 100 506,30 z? brutto liczba otrzymanych punktów 0

MARKUS PH Miros?awa Cybulska
ul. Piusa 43
05-123 Chotomów
oferta na kwot? 129 195,26 z? brutto liczba otrzymanych punktów 186,36 (3 x 62,12)

PAPIEROZBYT Duralewski i Kania Sp.J.
ul. Marywilska 44
03-042 Warszawa
oferta na kwot? 80 250,00 z? brutto liczba otrzymanych punktów 300 (3 x 100)

M & D sp. z o.o.
ul. W?odarzewska 93
02-393 Warszawa
oferta na kwot? 87 083,37 z? brutto liczba otrzymanych punktów 276,45 (3 x 92,15)

KOORDYNATOR
ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH
Agnieszka Pytlak