Drukuj
 


Warszawa 01.06.2011 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Instr. 216-1-11 Numer og?oszenia w BZP 117162 - 2011
Post?powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o warto?ci nie przekraczaj?cej wyra?onej w z?otych równowarto?ci 193 000 euro, na zasadach okre?lonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Ustaw? Pzp.

Przedmiot zamówienia: ?wiadczenie us?ug hotelarskich i gastronomicznych dla uczestników szkole? organizowanych przez Bibliotek? w 2011 r.

1. Zamawiaj?cy informuje, i? w przedmiotowym post?powaniu najkorzystniejsz? ofert? z?o?y? Wykonawca Piotr Parasiewicz EKWOS, Gr?biszew ul. Rozwojowa 79, 05-300 Mi?sk Mazowiecki.
2. W post?powaniu zastosowano kryteria:
1) cena – 70% (porównanie cen ofert w ka?dej z 7 pozycji wymienionych w tabeli)
2) elastyczno?? w zmianie terminów szkole?, na ile dni przed rozpocz?ciem szkolenia Zamawiaj?cy mo?e dokona? zmiany terminu b?d? rezygnacji – 15%
3) mo?liwo?? zmiany liczby noclegów oraz posi?ków w dniu rozpocz?cia szkolenia, z ilu noclegów i posi?ków mo?na zrezygnowa? w dniu rozpocz?cia szkolenia – 15%
3. Oceny ofert dokona?a trzyosobowa Komisja Przetargowa.
4. Nie wykluczono ?adnego Wykonawcy, odrzucono jedn? ofert?.
5. Oceniono nast?puj?ce oferty:

Piotr Parasiewicz EKWOS
Gr?biszew, ul. Rozwojowa 79
05-300 Mi?sk Mazowiecki
1) cena – 63,36 pkt
2) elastyczno?? w zmianie terminów szkole?, na ile dni przed rozpocz?ciem szkolenia Zamawiaj?cy mo?e dokona? zmiany terminu b?d? rezygnacji – 15 pkt
3) mo?liwo?? zmiany liczby noclegów oraz posi?ków w dniu rozpocz?cia szkolenia, z ilu noclegów i posi?ków mo?na zrezygnowa? w dniu rozpocz?cia szkolenia – 15 pkt
??czna liczba przyznanych punktów – 93,36


Przedsi?biorstwo Zarz?dzania Nieruchomo?ciami Sp. z o.o.
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe
ANCORA
ul. Wyzwolenia 61
05-140 Serock
1) cena – 47,41 pkt
2) elastyczno?? w zmianie terminów szkole?, na ile dni przed rozpocz?ciem szkolenia Zamawiaj?cy mo?e dokona? zmiany terminu b?d? rezygnacji – 15 pkt
3) mo?liwo?? zmiany liczby noclegów oraz posi?ków w dniu rozpocz?cia szkolenia, z ilu noclegów i posi?ków mo?na zrezygnowa? w dniu rozpocz?cia szkolenia – 15 pkt
??czna liczba przyznanych punktów – 77,42
O?rodek Edukacyjno-Charytatywny
EMAUS
Mikówka 23
26-800 Bia?obrzegi
1) cena – 55,68 pkt
2) elastyczno?? w zmianie terminów szkole?, na ile dni przed rozpocz?ciem szkolenia Zamawiaj?cy mo?e dokona? zmiany terminu b?d? rezygnacji – 4,5 pkt
3) mo?liwo?? zmiany liczby noclegów oraz posi?ków w dniu rozpocz?cia szkolenia, z ilu noclegów i posi?ków mo?na zrezygnowa? w dniu rozpocz?cia szkolenia – 15 pkt
??czna liczba przyznanych punktów –75,18

GEOVITA sp. z o.o. w Warszawie
Centrum Szkole? i Konferencji GEOVITA w Jadwisinie
ul. Ogrodowa 31
05-140 Serock
1) cena – 37,29 pkt
2) elastyczno?? w zmianie terminów szkole?, na ile dni przed rozpocz?ciem szkolenia Zamawiaj?cy mo?e dokona? zmiany terminu b?d? rezygnacji – 1,5 pkt
3) mo?liwo?? zmiany liczby noclegów oraz posi?ków w dniu rozpocz?cia szkolenia, z ilu noclegów i posi?ków mo?na zrezygnowa? w dniu rozpocz?cia szkolenia – 4,5 pkt
??czna liczba przyznanych punktów – 43,29


6. Odrzucono ofert? Wykonawcy O?rodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS w Teresinie ul. Druckiego-Lubeckiego 1 96-515

Uzasadnienie prawne:

Art. 89, ust.1 pkt 2) ustawy Pzp – zamawiaj?cy odrzuca ofert?, je?eli jej tre?? nie odpowiada tre?ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrze?eniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiaj?cy w tre?ci SIWZ w Rozdziale I pkt 7 oraz w Projekcie Umowy stanowi?cym za??cznik do SIWZ zaznaczy?: „Szczegó?owe terminy szkole? b?d? przekazane Wykonawcy w terminie do 14 dni od podpisania umowy”. Jest to informacja dla Wykonawców, ?e Zamawiaj?cy w chwili og?aszania post?powania nie mo?e poda? sztywnych terminów szkole?, uczyni to po podpisaniu umowy. Ka?dy Wykonawca sk?adaj?c ofert? w przedmiotowym post?powaniu akceptuje zapisy SIWZ i jej za??czników, zatem równie? kwesti? ustalenia terminów szkole?.
W ofercie O?rodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego KRUS, w „O?wiadczeniu Wykonawcy o spe?nianiu warunków” umieszczony zosta? zapis dotycz?cy m.in. oferowanych przez Wykonawc? terminów szkole?. Z tre?ci informacji wynika, ?e Wykonawca mo?e zagwarantowa? wolne terminy wy??cznie w wymienionych datach, co k?óci si? z zapisem podanym w SIWZ, dotycz?cym sposobu ustalenia terminów szkole?. Zamawiaj?cy nie skorzysta? z mo?liwo?ci, które daje art. 87 ust. 1a Ustawy pzp, czyli zwrócenia si? z ??daniem doprecyzowania tre?ci oferty, uznaj?c przedstawione o?wiadczenie za jednoznaczne i nie wymagaj?ce wyja?nie? tym bardziej, ?e nie ??dano od Wykonawców przedstawiania w ofertach jakichkolwiek terminów.
W ocenie Zamawiaj?cego w omawianym przypadku nie wyst?puje mo?liwo?? skorzystania z przes?anki z art. 87 ust. 2 pkt 3, uzasadniaj?cej dokonanie poprawki omy?ki.

7. Umowa z wybranym Wykonawc? zostanie podpisana w terminie nie krótszym ni? 5 dni od dnia przes?ania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp.

 

DYREKTOR
Micha? Str?k