DYREKTOR

dr Michał Strąk
tel. (22) 621-78-52
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor zarządza Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz, organizuje pracę Biblioteki oraz odpowiada za całokształt jej działalności.
Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Dyrektor zarządza Biblioteką przy pomocy wicedyrektorów, powoływanych i odwoływanych przez Dyrektora w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego.

Funkcje i kompetencje Dyrektora określa § 8 i § 9 Statutu Biblioteki oraz § 3 Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki


WICEDYREKTOR

st. kustosz Jacek Niemir
Wicedyrektor ds. Ogólnych
tel. (22) 629-47-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
WICEDYREKTOR
 
Dorota Lutomirska
Wicedyrektor ds. Relacji Zewnętrznych
tel. (22) 537-40-36
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

WICEDYREKTOR
 
dr Agnieszka Joanna Strojek
Wicedyrektor ds. Bibliotecznych
tel. (22) 537-41-62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Funkcje i kompetencje wicedyrektorów określa Regulamin Organizacyjny Biblioteki.


KOLEGIUM DYREKTORA

Organem opiniodawczym i doradczym właściwym dla spraw związanych kierowaniem działalnością Biblioteki jest Kolegium. Skład osobowy, zasady i tryb działania Kolegium ustala Dyrektor Biblioteki.

Kolegium rozpatruje sprawy związane z:
1) rozwojem Biblioteki i czytelnictwa,
2) planami działalności,
3) organizacją Biblioteki.

Decyzje Kolegium w sprawach, o których mowa w ust. 3 zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Szczegółowe zasady odbywania posiedzeń określa Regulamin Kolegium nadany przez Dyrektora Biblioteki.

Funkcje i kompetencje Kolegium określa  Zarządzenie nr 33/2011 Dyrektora z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kolegium Biblioteki.


RADA NAUKOWA

Rada Naukowa składa się z 12 osób,  jest organem inicjującym, opiniotwórczym i doradczym w zakresie działalności naukowej.
Członków Rady Naukowej powołuje Dyrektor Biblioteki spośród przedstawicieli nauki i kultury oraz pracowników Biblioteki. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Rady.
Posiedzenia Rady Naukowej odbywają się przynajmniej raz do roku. Pierwsze posiedzenie zwołuje Dyrektor Biblioteki, a następne Przewodniczący Rady.

Do zadań Rady naukowej należy opiniowanie:
1) programów naukowo badawczych;
2) planów wydawniczych;
3) zasad współdziałania z innymi instytucjami naukowymi;Zasady i tryb działania  Rady Naukowej określa § 10 Statutu Biblioteki oraz Regulamin uchwalony przez Radę na pierwszym jej posiedzeniu.

 

Go to top