Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

 • organizowanie i nadzór nad pracami związanymi z ochroną mienia i zabezpieczeniem przeciwpożarowym na terenie posesji oraz w budynkach i lokalach Biblioteki;
 • organizowanie szkoleń w zakresie zasad i przepisów przeciwpożarowych.

Adam Nowak - Tel.: (22) 5374-191


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obrony Cywilnej

 • planowanie, organizowanie i koordynowanie w Bibliotece wszelkich przedsięwzięć związanych z obroną cywilną;
 • opracowywanie i aktualizacja obowiązującej w Bibliotece dokumentacji zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, ze szczególnym uwzględnieniem „Planu Obrony Cywilnej”, „Planów Ochrony Dóbr Kultury”, oraz „Planu Ochrony Narodowego Zasobu Bibliotecznego”;
 • planowanie, organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu informacji niejawnych
 • i obrony cywilnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętym
 • w Bibliotece systemem szkolenia i doskonalenia kadr;
 • utrzymywanie stałych kontaktów i roboczego współdziałania z Departamentem Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Stołecznym Konserwatorem Zabytków, Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, Wojskową Komendą Uzupełnień Warszawa – Śródmieście oraz innymi właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa;
 • prowadzenie punktu ewidencji dokumentów prawnie chronionych;
 • organizowanie i kierowanie kompleksowym systemem ochrony informacji niejawnych;
 • prowadzenie postępowań sprawdzających oraz wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa pracownikom Biblioteki;
 • prowadzenie kontroli ochrony informacji niejawnych we wszystkich strukturach organizacyjnych Biblioteki;
 • prowadzenie dochodzeń związanych z naruszeniem przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu znajomości zasad ochrony informacji niejawnych.

Włodzimierz Kołacz - Tel.: (22) 5374-156


Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 • organizowanie szkoleń z zakresu zasad i przepisów BHP;
 • zapewnienie przestrzeganiazasad i przepisów BHP w tym prowadzenie okresowych przeglądów i inicjowanie poprawy warunków pracy;
 • prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy.

 

Urszula Zdunkiewicz - Tel.: (22) 5374-191


 


 

Go to top