Zakup pierwszego wyposażenia informatycznego i audiowizualnego do budynku "Plomby. IT.26.1.2.2021

Przedmiot zamówienia podzielony jest na części:

Część nr 1: Dostawa urządzeń sieciowych (punkty dostępowe, przełączniki) wraz  z wdrożeniem

Część nr 2: Dostawa urządzeń audiowizualnych z niezbędnym wyposażeniem wraz  z usługą wdrożenia.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Ofertę  należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2021 r. do godz. 13:00.

Ogłoszenie

SWZ

Zał. 1 OPZ Część1

Zał. 2 OPZ Część 2

Zał. 3 FO Część 1

Zał. 4 FO Część 2

Zał. 5-9 Oświadczenia

Zał. 10 Wzór Umowy Część 1

Zał. 11 Wzór Umowy Część 2

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Go to top