Dostawa sprzętu komputerowego oraz infrastruktury do archiwizacji danych cyfrowych dla Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. IT.26.TP.2.2022

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 05.08.2022 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie

SWZ

Zał. 1-7

Zał 8 umowa Cz.1

Zał 8A umowa Cz.II

Zał. 9 OPZ Cz.I

Zał 9A OPZ Cz.II

Wyjaśnienie treści SWZ nr 1

Wyjaśnienie treści SWZ nr 2

Wyjaśnienie treści SWZ nr 3

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Go to top