Wykonanie remontu w budynku CB i w magazynie "Biblioteki na Koszykowej". Znak sprawy: TECH.26.TP.2.2022

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 01.09.2022 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie

SWZ

Zał.1-8

Zał.9 wzór umowy

Zał. 10 Specyfik. Techn. + Rysunki

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Go to top