Zapytanie Ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro: publikacja w prasie artykułu sponsorowanego o charakterze informacyjno-promocyjnym, dotyczącego Projektu pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II.”      RNP.26.PBII.ZO.2.2020

Projekt „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

 

Zapytanie Ofertowe

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 Formularz Ofertowy

Zał. nr 3 Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Go to top