Dostawa sprzętu komputerowego oraz infrastruktury do archiwizacji danych cyfrowych dla Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. IT.26.TP.3.2022 

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 22.08.2022 r. do godz. 12:00.Termin składania ofert został przedłużony do 24.08.2022 r., do godz. 12:00.

Ogłoszenie

SWZ

Zał. 1-4 do SWZ

Zał.  5 do SWZ 

Zał. 5A do SWZ

Zał. 5B do SWZ

Zał. 6 do SWZ

Zał. 6A do SWZ

Zał 6B do SWZ

Wyjaśnienie treści SWZ

Zmiana treści SWZ i terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Go to top