Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz obsługa szatni Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. ADM.26.TP.1.2022

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, art. 275 pkt 1 ustawy Pzp w związku z art. 359 pkt 2.

Ofertę i należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 19.09.2022 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie

SWZ

Załączniki nr 1-8

Zał. nr 9 wzór umowy

Zał. nr 10 OPZ

Wyjaśnienie treści SWZ

Wyjaśnienie treści SWZ-2

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Go to top