OG?OSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

  o warto?ci nieprzekraczaj?cej w z?otych równowarto?ci 60 000 euro

 

Post?powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pó?n. zm.).

 Adm.216-11-06

Przedmiotem zamówienia jest :

instalacja wewn?trznej sieci telefonicznej ??cznie z wymian? abonenckiej centrali telefonicznej

CPV   45312311-0, 45315700-5, 45311000-0, 45315000-8, 45315100-9, 45314120-8

 

Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiaj?cego – Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki G?ównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Koszykowa 26/28.

Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za??cznik nr 1 do SIWZ.

Jeden z obiektów Biblioteki, budynek im. St. Kierbedziów wpisany jest do rejestru zabytków.

Prace instalacyjne wykonywane b?d? przy utrzymaniu pe?nej funkcjonalno?ci Biblioteki, z zachowaniem   godzin otwarcia, przy uwzgl?dnieniu letniego grafiku pracy czytel?.

Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia  stanowi kryterium oceny ofert, a liczony b?dzie w tygodniach od dnia  wej?cia na teren robót.

O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy spe?niaj? warunki z art. 22 ust. 1 ustawy, to jest:

1) posiadaj? wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania zamówienia, przez co rozumie si?:

<!--[if !supportLists]-->a)     <!--[endif]-->wpis do rejestru, ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej  

<!--[if !supportLists]-->b)    <!--[endif]-->niezaleganie z op?acaniem koniecznych podatków i sk?adek ubezpieczeniowych

<!--[if !supportLists]-->2)     <!--[endif]-->posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie do realizacji  zamówienia oraz dysponuj? osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, przez co rozumie si?:

<!--[if !supportLists]-->a)     <!--[endif]-->zrealizowanie w ci?gu  pi?ciu ostatnich lat tj. od. 01.07.2001 r. do 30.06.2006 r.(a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie) co najmniej  dwóch  zamówie?  polegaj?cych na instalacji wewn?trznej sieci telefonicznej wraz z instalacj? centrali telefonicznej  o pojemno?ci minimum  200 abonentów wewn?trznych

<!--[if !supportLists]-->b)     <!--[endif]-->dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w liczbie gwarantuj?cej nale?yte wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej dwiema osobami posiadaj?cymi uprawnienia w zakresie instalacji elektrycznych do 1 Kv i posiadaj?cymi za?wiadczenie kwalifikacyjne E wydane przez SEP  z  wyznaczon? osob? do pe?nienia funkcji kierowniczej dla realizowanego zamówienia 

<!--[if !supportLists]-->3)     <!--[endif]-->znajduj? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia,  przez co rozumie si? ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci

<!--[if !supportLists]-->4)     <!--[endif]-->nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo  zamówie? publicznych  

Zamawiaj?cy  nie przewiduje wnoszenia  wadium 

Zamawiaj?cy przewiduje wniesienie   zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy

Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamówienia uzupe?niaj?cego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6. Udzielenie zamówienia planowane jest po zako?czeniu prac remontowy jednego z budynków Biblioteki.

Kryteria oceny ofert:             

cena ca?kowita brutto          60 %

termin realizacji                   30 %

warunki gwarancji               10 %

Termin i miejsce sk?adania ofert:   17.08.2006 r do godz. 11:00, siedziba Zamawiaj?cego, wej?cie D, I pi?tro pok. 103 (sekretariat).

Termin i miejsce otwarcia ofert:   17.08.2006 r. o godz. 11:30, siedziba Zamawiaj?cego, wej?cie C, Sala Konferencyjna.

Termin zwi?zania ofert? up?ywa   15.09.2006 r.

SIWZ udost?pniona jest na niniejszej stronie, (adm_216-11-06_siwz-specentr.doc adm_216-11-06_siwz-specentr.doc (262.50 KB 01.08.2006 10:13) ), za??cznik nr 1 ( adm_216-11-06_siwz-specentr-zal1.doc ) i plany ( adm_216-11-06_siwz-specentr-plany.pdf )mo?na równie? odebra? bezp?atn?, drukowan? wersj? SIWZ w siedzibie Zamawiaj?cego, wej?cie  D, I pi?tro pok. 103 (sekretariat), w godz. 9:00 – 14:00 

 Informacji udzielaj?:

W zakresie przedmiotu zamówienia:

     Sylwester Wieczorkowski  - Kierownik Dzia?u   Administracyjno-Gospodarczego

       tel. 0  22 628-31-47, 0 22 628-20-01 wew.113  w godz. 10:00 – 14:00, 

      fax. 0 22 621-19-68, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 zakresie procedury zamówie? publicznych:                                                                                            

       Agnieszka Pytlak -  Koordynator zamówie? publicznych,

       tel. 0  22 628-20-01 wew.143 w godz. 10:00 – 14:00,  fax. 0 22 621-19-68

             e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

prosimy wykonawców, którzy pobrali  SIWZ  z niniejszej  strony o  przes?anie potwierdzenia pobrania na nr  faksu  022  621-19-68  lub  na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Go to top