Zapytanie Ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro. Przedmiot zamówienia podzielony jest na Części:

1)    Część 1: usługa druku oprawy oraz dostawa 500 egzemplarzy dwujęzycznego (w języku polskim i angielskim) albumu okolicznościowego, dotyczącego przebudowy Biblioteki.

2)    Część 2:opracowanie graficzne i wydruk oraz dostawa wystawy planszowej

        Znak sprawy: RNP.26.PBII.ZO.1.2020 

Zapytanie Ofertowe

Zał. nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Zał. nr 2 FO

Zał. nr 3 Wzór Umowy (Cz.ęść 1), Wzór Umowy (Część 2)


Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Zapytania Ofertowego

 Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności wyboru najkorzystniej oferty

Go to top