Remont sufitów w budynku magazynowym Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego

Techn.26.TP.1.1.2021

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 29.04.2021 r. do godz. 13:00.

SWZ

Zał. nr 1 - obszary odspojone

Zał. nr 2 - schematy instalacji elektrycznych

Zał nr 3 - schematy  wentylacji

Zał nr 4 - Formularz Ofertowy

Załączniki  od nr 5 - do nr 10 Oświadczenia

Zał. nr 11 - Wzór Umowy

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SWZ

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Go to top