Wykonanie remontu w budynku CB i w magazynie "Biblioteki na Koszykowej". Znak sprawy: TECH.26.TP.1.2022

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 20.07.2022 r. do godz. 12:00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Zał. 1-8

Zał. 9 wzór umowy

Zał. 10 OPZ + rysunki

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Go to top