Modernizacja elewacji, ścian fundamentowych i świetlików dachowych budynku im. Stanisławów Kierbedziów oraz przejścia bramowego Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. TECH.26.TP.1.3.2021

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Ofertę  należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 20.07.2021 r. do godz. 13:00.

Ogłoszenie

SWZ

Załacznik nr 1 FO

Załaczniki od nr 2 do nr 7

Załącznk nr 8 Wzór Umowy

Przedmiar robót 

Strona tytułowa przedmiaru

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienie treści SWZ nr 2

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Załączniki:
Pobierz plik (decyzja_MWKZ_+_wniosek_o_pozwolenie.zip)Decyzja MWKZ i pozwolenie na budowe[Decyzja MWKZ i pozwolenie na budowe]12855 kB
Go to top